ĐĂNG KÝ THẺ TÁC NGHIỆP

 
1. Thông tin đơn vị

Đơn vị (*):

Loại hình báo chí (*):

Địa chỉ (*):

Bản scan phiếu đăng ký có xác nhận của cơ quan/đơn vị (*):


(Định dạng: PDF; PNG; JPG. Dung lượng không quá 5MB)
2. Thông tin đầu mối liên hệ

Họ và tên (*):

Điện thoại (*):

Email (*):

Địa chỉ nhận thẻ (*):

3. Danh sách phóng viên đăng ký
STT
Ảnh thẻ
Họ và tên
EMail
ĐT
Loại thẻ
ĐKMT
 
Thêm phóng viên
(Giới hạn đăng ký phóng viên 01 lần không quá 30 người)

Mã bảo mật (*)

Tôi đã đọc và đồng ý với các Điều kiện và Quy định của công ty VPF